Obchodné podmienky spoločnosti

Obchodné podmienky spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.,
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina, IČO: 53 076 281, IČ DPH: SK2121252881

ktoré sú v súlade s príslušnými paragrafmi Obchodného zákonníka v platnom znení súčasťou zmlúv, uzatvorených medzi predávajúcim - spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. a kupujúcim, ktorý na tieto obchodné podmienky pristupuje.

I. Rozhodné právo
Obchody medzi zmluvnými stranami sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom SR a to bez ohľadu na to, či je kupujúci tuzemskou či zahraničnou osobou. Dodávky tovaru podľa týchto obchodných podmienok sú možné len na území SR. Dodávky do zahraničia vyžadujú zvláštne dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

II. Kúpna zmluva
Realizácia obchodov medzi zmluvnými stranami prebieha na základe jednotlivých dodávateľsko-odberateľských zmlúv, dodatkov ku zmluvám a následných jednotlivých záväzných objednávok kupujúceho. Cenové ponuky odborných a technických poradcov sú platné 90 dní. Záväzná objednávka musí byť vystavená v písomnej forme. Ak predávajúci neoznámi kupujúcemu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia objednávky, že objednávku mení, neprijíma alebo nemôže splniť, má sa za to, že objednávku plne akceptuje. Záväzná objednávka musí byť čitateľná a musí obsahovať tieto náležitosti:
a/ identifikačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko, obchodná firma, adresa sídla, IČO a IČ DPH kupujúceho),
b/ druh tovaru,
c/ množstvo tovaru,
d/ spôsob dopravy tovaru (kupujúcim alebo predávajúcim) a miesto vykládky tovaru,
e/ dodaciu dobu,
f/ cenu za mernú jednotku a celkovú cenu objednávaného tovaru alebo odkaz na cenník predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
g/ číslo objednávky, dátum, podpis a čitateľné meno a funkciu osoby, ktorá vystavuje objednávku,
h/ telefonický kontakt na objednávajúceho.
V prípade, že predávajúci nebude môcť objednávku z časti vykryť podľa špecifikácie kupujúceho, platí že:
a/ zmluva je uzavretá v tej časti objednávky, v ktorej došlo ku zhode,
b/ predávajúci je oprávnený novým návrhom ponúknuť kupujúcemu iné plnenie.

III. Povinnosti predávajúceho
Predávajúci má povinnosť:
a/ vybavovať kupujúcemu jeho objednávky včas,
b/ informovať kupujúceho o zmenách v sortimente a v cenníku,
c/ poskytovať kupujúcemu zľavu podľa platnej dodávateľsko-odberateľskej zmluvy.

IV. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci má povinnosť:
a/ informovať zákazníkov o všetkých vlastnostiach a spôsobe použitia materiálu,
b/ včas objednávať tovar u predávajúceho,
c/ objednávať tovar v množstve zodpovedajúcom jeho baleniu.

V. Podmienky dodávky materiálu
Tovar je dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, ním splnomocnenou osobou alebo ním povereným dopravcom. Podkladom na vydanie tovaru zo skladu je dodací list. Kupujúci, ním splnomocnená osoba alebo ním poverený dopravca sú povinní potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, pečiatkou alebo číslom OP na dodacom liste.
Miesto odberu (miesto určenia) je stanovené podľa objednávky kupujúceho. Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, je miestom odberu kupujúcim známe miesto výdajného skladu predávajúceho alebo pokiaľ predávajúci zaisťuje dopravu zákazníkovi, je miestom odberu miesto určenia.
V prípade, že kupujúci, ním splnomocnená osoba alebo ním splnomocnený dopravca preberá tovar zo skladu predávajúceho, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho okamihom prevzatia v určenom výdajnom sklade.
V prípade dodania tovaru na iné miesto určenia dopravcom predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho (pokiaľ nie je dohodnuté inak) alebo ním splnomocnenú osobu okamihom prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu predávajúceho.
Prevzatie tovaru od dopravcu predávajúceho je kupujúci povinný potvrdiť na dodacom liste.
V prípade, že si kupujúci zaistí vlastnú prepravu, je povinný bez zbytočného odkladu doručiť predávajúcemu potvrdený dodací list.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny, pričom zaplatenie kúpnej ceny a DPH je vždy podmienkou vlastníctva.
Predávajúci je povinný dodať tovar v druhu a množstve podľa prijatej záväznej objednávky alebo jej časti, v ktorej došlo ku zhode. V prípade dodávky na dohodnuté miesto určenia je predávajúci povinný na náklady kupujúceho tovar poriadne zabaliť. Dielčie dodávky sú prípustné. Kupujúci je povinný tovar prevziať. V prípade, že tovar odmietne prevziať, zodpovedá predávajúcemu za všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku, najmä za škody vzniknuté uhradením nákladov na dopravu tovaru tam a späť, na skladovanie tovaru a súvisiace náklady.
Tovar predávajúci dodá:
1. v nevratných obaloch (vrece, vedro, plechovka a pod.), pokiaľ predávajúci pri predaji tovaru vyslovene neuvedie, že sa jedná o obaly vratné,
2. vo vratných obaloch (Europalety, kontajnery). Pri dodávke tovaru s vratnými obalmi predáva predávajúci tieto obaly kupujúcemu súčasne s tovarom. Cena vratných Europaliet je 18,- €/kus bez DPH.
Na základe požiadavky kupujúceho je predávajúci povinný odkúpiť vratné obaly za nasledujúcich podmienok:
a/ vrátenie vratných obalov prebehne do 6 mesiacov od dátumu ich dodania kupujúcemu,
b/ po vrátení (spätnom odkupe) europaliet predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad (dobropis) s jednotkovou cenou 18,- € za europaletu bez DPH, zníženú o 10 % amortizáciu (opotrebenie europaliet) a so splatnosťou 30 dní,
c/ vratné obaly nesmú vykazovať známky poškodenia a musia zodpovedať príslušnej norme /napr. EUR/,
d/ množstvo a druh vratných obalov, ktoré sú v obehu medzi zmluvnými stranami, eviduje predávajúci tovaru a na požiadanie informuje kupujúceho o aktuálnom stave evidencie,
e/ miestom prevzatia vratných obalov je sklad predávajúceho, pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.

VI. Termín dodania tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe prijatej objednávky, pri ktorej došlo ku zhode v nasledujúcich dodacích termínoch:
a/ tovar, ktorý bude mať predávajúci na sklade bude pripravený k dodaniu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného týždňa po prijatí objednávky alebo dátumu zhody objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak,
b/ tovar, ktorý predávajúci nebude mať na sklade, objedná predávajúci bez zbytočného odkladu u výrobcu alebo predajcu. O tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho telefonicky alebo písomne, spravidla elektronickou poštou alebo faxom. Zároveň predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania tovaru.
V prípade, že kupujúci písomne, spravidla elektronickou poštou alebo faxom, nevznesie žiadne výhrady voči predpokladanému termínu dodania (písmeno b/ tohto článku), a to do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia informácie o predpokladanom dodacom termíne tovaru, platí, že s navrhovaným termínom súhlasí.

VII. Kúpne ceny a platobné podmienky
Dohodnuté kúpne ceny tovaru sú ceny podľa cenníkov predávajúceho, ktoré sú platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. V cenníkoch je cena tovaru uvádzaná bez dane z pridanej hodnoty. V kúpnych cenách nie je obsiahnutá cena dopravy do miesta určenia, ani cena nadštandardného balenia. Pokiaľ nie je v dodávateľsko-odberateľskej zmluve uvedené inak a pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude cena dopravy a nadštandardného balenia naúčtovaná kupujúcemu.
Pri podlimitných (do 500,- € bez DPH) objednávkach produktov Master Builders Solutions bude pripočítaný manipulačný poplatok 20,- €.
Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté zaplatenie tovaru až po jeho dodaní, resp. jeho časti, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu najneskôr v termíne splatnosti uvedenom na daňovom doklade, a to na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade.
Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej kúpnej cene vrátane DPH na účet predávajúceho.
Ďalej, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, je dôkazom zaplatenia kúpnej ceny bankovým prevodom výpis z účtu kupujúceho dokladujúci prevedenú úhradu alebo písomné potvrdenie banky kupujúceho o tom, že previedla úhradu na účet predávajúceho. Pri omeškaní zaplatenia faktúry má predávajúci právo žiadať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
V prípade, že kupujúci včas neuhradí kúpnu cenu tovaru, predávajúci má právo pri ďalších dodávkach:
a/ požadovať zaplatenie kúpnej ceny pred dodaním ďalšieho tovaru na základe proforma faktúry, ktorú vystaví predávajúci,
b/ pozastaviť dodanie ďalšieho tovaru až pokiaľ kupujúci neuhradí už dodaný tovar.

VIII. Výhrada vlastníctva
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny, pričom úplné zaplatenie kúpnej ceny a DPH je vždy podmienkou vlastníctva. V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výhrady vlastníctva je kupujúci povinný umožniť predávajúcemu prístup k tovaru a spätný odvoz tovaru, ktorého vlastníctvo na kupujúceho neprešlo a kupujúci ho má ešte k dispozícii. Pokiaľ kupujúci tovar už k dispozícii nemá, je povinný previesť pohľadávku voči svojmu zákazníkovi na predávajúceho v rozsahu dlžnej čiastky. Predávajúci má právo na náhradu škody vzniknutej uplatnením vlastníckeho práva podľa tohto odstavca.

IX. Limit čerpania tovaru, zaisťovacia zmenka
Zmluvné strany zjednávajú, že predávajúci je oprávnený stanoviť limit čerpania tovaru. Každý odber tovaru nad stanovený limit podlieha individuálnemu prejednaniu.
Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho k zaisteniu zaplatenia dojednaného tovaru vystavenie zaisťovacej zmenky so zmenkovými podmienkami podľa požiadaviek predávajúceho, avalovanej kupujúcim alebo jeho štatutárnym orgánom.

X. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť
Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru v súlade so záručnými podmienkami výrobcu. Záručná doba zodpovedá záručnej dobe určenej pre skladovateľnosť alebo použiteľnosť dodaného tovaru uvedenej výrobcom dodaného tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci splnil svoj záväzok.
Nedodržanie prepravných a skladovacích podmienok predávajúceho kupujúcim, jeho splnomocnenou osobou alebo dopravcom kupujúceho je vždy dôvodom k neuznaniu reklamácie vady tovaru.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak kupujúci tovar neprehliadne, môže uplatniť nároky za vady zistené pri tejto prehliadke len keď dokáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
V prípade, že kupujúci predáva tovar svojim zákazníkom, zaväzuje sa prezentovať tovar v súlade s dokumentáciou k tovaru, ktorú obdržal od predávajúceho, prezentovať kvalitu a vlastnosti tovaru tak, ako sú predávajúcim a výrobcom popisované. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť svojich zákazníkov s dobou použiteľnosti tovaru a s prepravnými a skladovacími podmienkami.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené pri preprave tovaru, ak tovar prepravuje kupujúci sám.
Reklamácia množstva a iných zjavných závad musí byť kupujúcim zaznamenaná písomne v dodacom liste. Reklamácia skrytých vád musí byť uskutočnená okamžite po ich zistení, najneskôr počas záručnej doby. Reklamácia musí byť uplatnená písomne doporučeným listom odoslaným predávajúcemu najneskôr do troch dní od jej zistenia. Rozhodujúcim pre zachovanie lehoty je dátum odoslania. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť všetky nutné podrobnosti týkajúce sa vady tovaru a uviesť požadovaný nárok vyplývajúci z vady reklamovaného tovaru. Ihneď po zistení vady tovaru je kupujúci povinný zaistiť tovar a miesto jeho použitia proti poškodeniu a počkať na prehliadku reklamovaného tovaru a miesta jeho použitia predávajúcim alebo ním povereným zástupcom. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zabezpečiť prehliadku reklamovaného tovaru a miesta jeho použitia.
Kupujúci je povinný tovar riadne používať a spracovávať v súlade s technickými listami umiestnenými na webových stránkach predávajúceho, skladovacími podmienkami a dobami použiteľnosti tovaru a obvyklým spôsobom ho ošetrovať podľa pokynov výrobcu.
Reklamácia vád spôsobená nesplnením týchto podmienok nemôže byť uznaná. Poradenstvo odborných a technických poradcov predávajúceho je poskytované na základe žiadosti kupujúceho v rámci servisu zákazníkom. Poradenstvo nie je záväzné vzhľadom k tomu, že predávajúci nemôže vylúčiť nesprávnosť a neúplnosť informácií poskytnutých kupujúcim pri spracovaní a aplikácii materiálu. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri spracovaní a aplikácii odchýli od technických podmienok, pokynov výrobcu a doby použiteľnosti tovaru, i keď tak urobil na základe poradenstva.
V ostatnom platí ustanovenie Obchodného zákonníka, pokiaľ ide o nároky z vád tovaru, potom ustanovenie § 436 a súvisiace ustanovenia Obchodného zákonníka.

XI. Vrátenie tovaru
Predávajúci umožní kupujúcemu vrátenie tovaru len na základe dohody. Tovar musí byť v nepoškodenom stave a v originálnom balení. Po vrátení bude tovar dobropisovaný v cenách kúpnej ceny mínus 10 %. Otvorené balenia, tovar s obmedzenou trvanlivosťou, špeciálne výrobky a farebné odtiene materiálov ako aj výrobky, ktoré nie sú bežným sortimentom predávajúceho, vrátené byť nemôžu.
Miestom prevzatia vráteného tovaru je obvykle výdajné miesto tovaru predávajúceho. Dopravu materiálu na miesto vrátenia zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.

XII. Likvidácia odpadu a nevratných obalov
Za likvidáciu nevratných obalov a prípadného odpadu zodpovedá kupujúci, prípadne jeho ďalší kupujúci. Spôsob likvidácie je uvedený v technickom liste, resp. na karte bezpečnostných údajov príslušného výrobku.

XIII. Spracovanie výrobkov
Kupujúci je povinný používať a spracovávať výrobky predávajúceho v súlade s technickými listami, s pokynmi uvedenými na karte bezpečnostných údajov a údajmi uvedenými na obaloch tovaru. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať základné pravidlá stavebnej praxe, najmä dodržiavať zákaz aplikácie výrobkov pri nevhodných klimatických podmienkach a zaznamenávať množstvo spotrebovaného materiálu.
K tomuto účelu sa kupujúci zaväzuje riadne viesť stavebný denník s uvedením všetkých dôležitých údajov o priebehu realizácie a o aplikácii tovaru predávajúceho. Pri výrobkoch, ktoré nie sú dopredu nadávkované v predpísanom pomere, nesmie kupujúci svojvoľne meniť stanovené miešacie pomery a zaväzuje sa striktne dodržiavať predpísané dávkovanie. Ak nedodrží predpísané dávkovanie, nie je oprávnený uplatňovať reklamácie tovaru a náhradu škody u predávajúceho. Zložky obsahujúce pigment a plnivo musia byť pred dávkovaním dôkladne homogenizované a premiešané pomocou predpísaného miešadla.
Vzhľadom na to, že spracovanie výrobkov a ich spotrebu môžu ovplyvniť najrôznejšie vplyvy, sú údaje o spotrebe pre predávajúceho nezáväzné. Zmeny v zložení výrobku na základe najnovších výsledkov vývoja a výskumu sú vyhradené.

XIV. Zodpovednosť za škody
Za škody, ktoré je možné vysvetliť bezprostredne chybným výrobkom predávajúceho, je zodpovedný predávajúci v rámci zákonných ustanovení. Zodpovednosť za škody, ktoré nemožno označiť za škody spôsobené chybou výrobku, je vylúčená.

XV. Poradenstvo
Predávajúci ponúka kupujúcemu odborné konzultácie a to v predprojektovej, projektovej príprave a pri vlastnej realizácii. V prípade požiadavky kupujúceho môže predávajúci zaistiť prostredníctvom svojich odborných poradcov odborné preškolenie a technickú inštruktáž majúcu povahu nezáväznej a bezplatnej služby. Z toho nevznikajú predávajúcemu žiadne záväzky. Prípadné merania a kontrolné odbery zistené a zmerané predávajúcim majú len informatívny charakter.

XVI. Dôvernosť informácií
Zmluvné strany prehlasujú, že všetky skutočnosti, ktoré o sebe navzájom získajú v priebehu vzájomných vzťahov, zvlášť obsah zmlúv, výrobné, technologické, odberateľské či obchodné podmienky, sa považujú za obchodné tajomstvo a zaväzujú sa uchovať ich v tajnosti, s výnimkou povinnosti poskytnutia informácií štátnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

XVII. Sankcie
Ak niektorá zo zmluvných strán poruší záväzok uvedený v článku XVI. obchodných podmienok, má druhá zmluvná strana právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 17 000,- EUR v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak. Výška zmluvnej pokuty nemá vplyv na právo uplatniť náhradu škody a na výšku náhrady škody.

XVIII. Odstúpenie od zmluvy
Predávajúci i kupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší ustanovenia dodávateľsko-odberateľskej zmluvy, jej dodatku alebo týchto obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa kupujúci ocitne v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 90 dní po splatnosti kúpnej ceny. Predávajúci v tomto prípade nie je povinný dodať tovar objednaný kupujúcim, ktorý nebol dodaný kupujúcemu do doby doručenia odstúpenia predávajúceho kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy musí byť v písomnej forme doručené druhej zmluvnej strane. V pochybnostiach sa má za to, že dňom doručenia je najneskôr štvrtý deň odo dňa podania odstúpenia od zmluvy na pošte. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia odstúpenia od zmluvy sa považuje za doručenie odstúpenia od zmluvy.

XIX. Uzavretie a zánik zmluvy
Dodávateľsko-odberateľská zmluva, jej dodatky, kúpna zmluva alebo iná zmluva sú uzavreté na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Neoddeliteľnou súčasťou dodávateľsko-odberateľskej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy sú tieto obchodné podmienky, ktoré každá zmluvná strana podpíše na znamenie, že sa oboznámila s ich obsahom a že s nimi súhlasí.
Každú zmluvu je možno písomne zrušiť:
a/ dohodou zmluvných strán,
b/ výpoveďou predávajúceho alebo kupujúceho, v tomto prípade zanikajú zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej strane. O doručení platí ustanovenie uvedené v čl.XVIII. obchodných podmienok.
c/ okamžitým zrušením v prípade odstúpenia od zmluvy,
d/ uzavretím novej zmluvy sa platnosť dovtedy platnej zmluvy ruší.
Zánikom zmluvy však nie je dotknuté právo oprávnenej strany požadovať zmluvnú pokutu, náhradu škody, vrátenie tovaru, a pod. Účastníci sú povinní vyrovnať vzájomné záväzky a pohľadávky do 15 dní od zániku zmluvy.

XX. Záverečné ustanovenia
Týmito obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka prednosť pred týmito podmienkami. Uzavreté zmluvy a všeobecné obchodné podmienky môžu byť zmenené a zrušené len dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
Daňový doklad vystavený oprávnenou osobou musí mať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom o dani z pridanej hodnoty. Ak nebude obsahovať tieto náležitosti, je zmluvná strana oprávnená vrátiť daňový doklad na prepracovanie. Splatnosť faktúrovanej čiastky sa predlžuje o dobu doručenia vrátenia a prepracovania daňového dokladu.
Právna neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto podmienok alebo zmlúv nespôsobuje ich neplatnosť. Ustanovenia, o ktorých sa zistí, že sú neplatné, sa nahradia takými ustanoveniami, ktoré zodpovedajú zamýšľanému účelu.
V prípade vyššej moci je každá zmluvná strana oslobodená od svojich záväzkov zo zmlúv a podmienok vyplývajúcich. Za vyššiu moc sa považuje najmä živelná udalosť, vyhlásenie vojny, mobilizácia, povstanie a pod. Vzťahy zmluvných strán týmito podmienkami a zmluvami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Všetky spory vznikajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv, dodatkov a týchto obchodných podmienok a v súvislosti s nimi, ktoré sa nepodarí odstrániť jednaním medzi stranami, budú rozhodované všeobecnými súdmi SR.

Žilina, 01. 07. 2021