UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA, ZDRAVÝ ŽIVOT
V posledných rokoch vzrastá dôležitosť aspektov ako trvalá udržateľnosť, environmentálne povedomie a zdravé bývanie a preto si v stavebníctve čoraz viac vyžadujú harmonický prístup a súlad s prírodou.

Tieto aspekty zohrávajú v PCI - popri proaktívnom a trvalo udržateľnom podnikovom manažmente, zodpovednom prístupe k zamestnancom, trhu a spoločnosti - kľúčovú úlohu už od založenia spoločnosti. Trvalo udržateľné a čo najšetrnejšie zaobchádzanie s naším životným prostredím a našimi zdrojmi, ako aj z toho vyplývajúca ochrana životného prostredia a zdravia sú pre skupinu PCI najvyššími prioritami.

Náš záväzok voči životnému prostrediu

Zdroje a recyklácia

Od počiatočného nápadu cez výrobu až po balenie kladie skupina PCI dôraz na šetrenie zdrojov a recykláciu a preto dodržiava systém riadenia Responsible Care®, ako aj vlastné kritériá udržateľnosti: nevyčerpáva zdroje, využíva neškodné, netoxické a bez problémov likvidovateľné a recyklovateľné zdroje bez nebezpečných emisií alebo elúcií (vylúhovania). Približne 5 % použitých materiálov pochádza z recyklovaných alebo obnoviteľných surovín a približne 55 % z minerálnych surovín.

Skupina PCI prijala tiež udržateľné riešenia pre balenie produktov. Papier používaný na papierové vrecia je vyrobený zo 100 % obnoviteľných surovín z lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom. Okrem toho je 200 ton plastových obalov PCI vyrobených zo 100 % recyklovaných materiálov. Recyklácia je tiež najvyššou prioritou v troch výrobných závodoch Augsburg, Wittenberg a Hamm. Približne 84 % odpadu z výroby (hlavne vo forme prášku) sa recyklovalo a opätovne použilo na výrobu betónových stavebných blokov alebo ako zásypový materiál pri ťažbe – spolu 205 ton ročne.

Výstavba zdravých priestorov pre život

V súčasnosti väčšina ľudí trávi 80 až 90 % svojho času v budovách. Trend smerom k nízkoemisným, ekologicky kompatibilným stavebným produktom pokračuje v nezmenšenej miere, najmä v segmente budov. Tento životný štýl a zvýšené povedomie o trvalo udržateľnej výstavbe urobili zo „zdravých domovov“ stred pozornosti verejnosti. PCI si ako výrobca produktov stavebnej chémie dobre uvedomuje svoju zodpovednosť voči obyvateľom a užívateľom budov, v ktorých sa produkty PCI používajú.

PCI už v 70. rokoch 20. storočia ponúkalo penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel na sadrové podklady. V súčasnosti asi 93 % produktov PCI neobsahuje rozpúšťadlá. A skupina PCI zašla ešte o krok ďalej: Aby si majitelia budov, architekti a remeselníci mohli byť istí, že všetky použité materiály navzájom dokonale harmonizujú a majú veľmi nízke emisie, PCI vyvinula univerzálny systém pre pokladanie. Všetky podlahové výrobky v tomto systéme spĺňajú požiadavky GEV-EMICODE minimálne triedy EC 1 pre výrobky s veľmi nízkymi emisiami. PCI postavila tému „zdravá výstavba pre zdravý život“ do centra svojich aktivít: čo najmenej emisií a elúcií s cieľom chrániť zdravie užívateľov a obyvateľov budov.

Transparentnosť

Pomocou rôznych environmentálnych štítkov a pečatí zaisťuje skupina PCI čo najväčšiu transparentnosť a označuje svoje produkty tak, aby bolo možné výrobky s nízkymi emisiami okamžite rozpoznať. Okrem vlastných symbolov sme sa rozhodli používať certifikáty ako EC1 PLUS, „Modrý anjel“ alebo Európske vyhlásenie o produkte EPD, ako aj vyhlásenia vydané nezávislými inštitúciami.

Približne 82 % produktov PCI má už teraz veľmi nízke emisie s označením EC1 alebo EC1 PLUS podľa GEV-EMICODE®. Okrem toho v našej brožúre udržateľnosti transparentne uvádzame, čo PCI chápe pod pojmom udržateľnosť a aké priority a ciele si spoločnosť stanovuje. Brožúra PCI o udržateľnosti zodpovedá 20 kritériám uznávaného štandardu vykazovania nemeckého kódexu udržateľnosti (DNK).


Certifikácia

Rôznymi ekologickými značkami a pečaťami zaisťuje PCI najvyššiu možnú transparentnosť a umožňuje rýchlo a jasne identifikovať, ktoré produkty majú nízke emisie. Okrem vlastných pečatí sa opierame o certifikácie ako environmentálne značky EC1 PLUS, Modrý anjel alebo európska deklarácia produktu EPD ako aj deklarácie od nezávislých inštitúcií.

Kontakt