Likvidácia odpadu

Vytvrdnuté zvyšky produktov

Vytvrdnuté zvyšky produktov, ako napr. zvyšky v nádobách alebo kusy nie sú škodlivé, pretože prípadné nebezpečné látky sú viazané v pevnej matrici. Zvyšky produktov je nutné likvidovať v súlade s platnými miestnymi predpismi.


Cementové suché zmesi

Suché zmesi likvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.


Nevytvrdnuté produkty a/alebo produkty po minimálnej dobe trvanlivosti

Nevytvrdnuté produkty alebo produkty po minimálnej dobe trvanlivosti môžu ešte reagovať. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov (KBU).
Kontakt