Školenie o bezpečnom zaobchádzaní s PU produktami obsahujúcimi diizokyanáty

Čoho sa týka nové nariadenie REACH?

Nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) je nariadenie Európskej únie, ktoré má prispieť k ochrane ľudského zdravia a zníženiu environmentálnych rizík. 4. augusta 2020 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené nové nariadenie REACH týkajúce sa diizokyanátov.

Aké sú požiadavky na PU produkty obsahujúce diizokyanáty?

Podľa nariadenia REACH sa od 24. augusta 2023 vyžaduje školenie a certifikácia pre profesionálne a priemyselné použitie polyuretánových výrobkov s koncentráciou diizokyanátov vyššou ako 0,1 %.

Cieľom obmedzenia je zabrániť možnej senzibilizácii kože a dýchacích ciest spôsobenej diizokyanátmi. Lepidlá a tmely na báze polyuretánu sa vyrábajú reakciou diizokyanátov a polyolov. Podľa nového nariadenia sa preto vyžaduje školenie na používanie týchto produktov.
Čo potrebujete vedieť o školení?

Profesionálni a priemyselní používatelia PU produktov, ktoré obsahujú vyššiu ako 0,1 % koncentráciu diizokyanátov, musia do 24. augusta 2023 absolvovať školenie. Cieľom je zabezpečiť, aby všetci spracovatelia polyuretánových lepidiel a tesniacich hmôt s obsahom polyuretánu v celej Európe bezpečne manipulovali s diizokyanátmi.

Školiaci program vyvinula FEICA (Association of the European Adhesive & Sealant Industry) v spolupráci s ISOPA (European trade association for producers of diisocyanates and polyols) a ALIPA (European Aliphatic Isocyanates Producer Association), ako aj s niekoľkými ďalšími segmentmi polyuretánového priemyslu. 

Školenie je bezplatné pri použití kódu FEICA_21_G a možno ho absolvovať prostredníctvom online platformy. Spracovania produktov PCI sa týka Modul "049 Profesionálna aplikácia/Aplikácia podláh a hydroizolácií": https://isopa-aisbl.idloom.events/049. Na dokončenie modulu budete potrebovať cca 45 minút.

Je dôležité, aby bolo absolvovanie školenia zdokladované certifikátom, aby ste v prípade kontroly vedeli preukázať, že ste sa školenia zúčastnili. Príslušný certifikát obdržíte po absolvovaní školenia e-mailom.

VŠETKO O DIIZOKYANÁTOCH


Diizokyanáty sa používajú najmä na výrobu polyuretánových produktov, ako sú tvrdá a mäkká pena, nátery, lepidlá, tmely a elastoméry. Sú prítomné v tekutých a pastovitých produktoch v rôznych koncentráciách, ale plne reagujú s okolitou vlhkosťou, a preto už nie sú prítomné v hotových, vytvrdnutých polyuretánových produktoch.

Toto nariadenie REACH sa vzťahuje na nasledujúce produkty PCI:

PCI Apoflex F

PCI Apoflex W

PCI Apogel E

PCI Apogel PU

PCI Apogel SH

PCI Apoten PU

PCI Apoten OS FB

PCI Collastic

PCI Decotop BAP

PCI Elastoprimer 110

PCI Elritan 100

PCI Elritan 140

PCI Escutan TF

PCI Finopur

PCI Ocean Cret

PCI Ocean Deck

PCI Ocean Flex PUR

PCI Pavifix PU

PCI PUR-Grund

PCI Pursol 1K

PCI Supracolor

PCI VG 5

PCI Zemtec Top

Prehľad najdôležitejších faktov

Kto musí absolvovať školenie?
Všetci profesionálni a priemyselní používatelia polyuretánových produktov s koncentráciou diizokyanátov vyššou ako 0,1 %.

Dokedy je potrebné absolvovať školenie?
do 24. augusta 2023.

Kde sa môžem zúčastniť školenia?
Na školiacej online platforme: https://www.feica.eu/PUinfo

Ktoré školenie sa týka spracovania PCI produktov?
Modul "049 Profesionálna aplikácia/Aplikácia podláh a hydroizolácií": https://isopa-aisbl.idloom.events/049

Je školenie spoplatnené?
Školenie je bezplatné s týmto kódom: FEICA_21_G

Ako môžem dokázať, že som test absolvoval?
Po absolvovaní online školenia dostanete e-mailom certifikát. V prípade kontroly môžete týmto certifikátom preukázať, že ste absolvovali školenie.

Ďalšie dôležité odkazy

Všeobecné informácie a kontakt v prípade otázok:
https://www.feica.eu/PUinfo

Informácie o publikáciách FEICA:
www.feica.eu/information-center/feica-papers/

Ďalšie informácie o diizokyanátoch:
http://www.safeusediisocyanates.eu/
Kontakt