1. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť PCI Augsburg GmbH v zastúpení spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. a prislúchajú jej všetky práva, ktoré sa týkajú stránky alebo ktoré z webovej stránky vyplývajú.

2. Pre používateľa je webová stránka k dispozícii iba do tej miery zákonne prípustná "ako je uvedené", bez akejkoľvek (výslovnej alebo konkludentnej) záruky, prísľubu alebo ručenia. Spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. ručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku alebo následkom využitia tejto webovej stránky, v zásade v zmysle zákonných ustanovení. Spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. však nenesie žiadnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nepreberá ručenie za nepriame, náhodné alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia alebo ako následok použitia tejto webovej stránky.

3. Všetky informácie o výrobkoch, uverejnené prostredníctvom webovej stránky, alebo ostatné informácie poskytuje spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. s najlepším vedomím. Žiadne z týchto informácií, ak to zákon pripúšťa, nezakladajú ani záruku, ani prísľub alebo ručenie zo strany spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o., ani používateľa nezbavujú realizácie vlastného výskumu a vlastných testov.

4. Ak nie je inde uvedená odlišná písomná úprava, webovou stránkou a jej obsahom sa nemenia Všeobecné predajné podmienky spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o., materiály a informácie.

5. Spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. je oprávnená túto webovú stránku podľa vlastného uváženia a bez prevzatia akéhokoľvek ručenia bez predchádzajúceho oznámenia celkom alebo čiastočne pozmeniť a/alebo zastaviť jej prevádzku a je povinná webovú stránku aktualizovať.

6. Umiestením odkazov na cudzie webové stránky ("Hyperlinky") si spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. neprivlastňuje ani webovú stránku, ani jej obsah. Ďalej spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prístupnosť tejto webovej stránky alebo jej obsahov. Hyperlinkové prepojenia na túto stránku sa uskutočňujú na vlastné riziko používateľa.

7. Akékoľvek právne nároky alebo procesy, vyplývajúce z prepojenia s webovou stránkou alebo jej používania, podliehajú výkladu zákonov Slovenskej republiky, s výnimkou úprav medzinárodného civilného práva.

Kontakt